نویسنده = علمی، زهرا(میلا)
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی