نویسنده = دانا، احمد فرجی
تعداد مقالات: 4
3. آمایش سرزمین و توسعه فضایی و یکپارچه

دوره 31، شماره 46، پاییز 1371

احمد فرجی دانا