نویسنده = علمی، زهرا (میلا)
تعداد مقالات: 2
1. محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک آبادی؛ محمدرضا پورقربان


2. بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ علی صادق زاده یزدی