نویسنده = نادرمهرگان، دکتر
تعداد مقالات: 1
1. تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان