نویسنده = موسوی، مهندس میرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

مهندس میرحسین موسوی؛ یدالله محمدی