نویسنده = شهنازی، روح ا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

مصطفی عمادزاده؛ روح ا... شهنازی؛ عباس محمدزاده؛ روح ا... بابکی