نویسنده = انگیزان، سهراب دل
تعداد مقالات: 1
1. ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان