نویسنده = دستگیر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ حسن فرازمند؛ وحید محمودی