نویسنده = حقی، سولماز عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی