نویسنده = حسین قوام، محمد
تعداد مقالات: 1
1. هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

جعفر عبادی؛ محمد حسین قوام