نویسنده = زنگنه، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

سید منصور خلیلی عراقی؛ حامد شکوری؛ محمد زنگنه