نویسنده = عرب مازار، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

علی اکبر عرب مازار؛ فرشته چالاک