نویسنده = نیکونسبتی، علی
تعداد مقالات: 1
1. علوم شناختی و عملکرد اقتصادی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی