نویسنده = نیک روان، انیسه
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری