نویسنده = سرگلزایی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-110

فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی