نویسنده = سلیمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 179-195

رضا نجارزاده؛ محمد سلیمانی