نویسنده = زاده، دکتر سعید عیسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر سعید عیسی زاده