نویسنده = رضوانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر مرتضی سامتی؛ محمد علی رضوانی