نویسنده = زاده، مصطفی عماد
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

رحمان خوش اخلاق؛ محمد رضا شریفی؛ مصطفی عماد زاده