نویسنده = نژاد، سید حسین سقائیان
تعداد مقالات: 1
1. تخمین دو مرحله ای تابع مصرف انرژی در صنعت ایران بر اساس مدل لا جیت (1346-1373)

دوره 33، شماره 1، بهار 1377

سید حسین سقائیان نژاد؛ محمد رضا علیپور جدی