نویسنده = شمخال، رشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

احمد جعفری صمیمی؛ رشید شمخال