نویسنده = رنانی، حسین شریفی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

حمید شهرستانی؛ حسین شریفی رنانی