نویسنده = راسخی، سعید
تعداد مقالات: 4
1. فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70

سعید راسخی؛ حسین داوری


3. مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی