نویسنده = منیعی، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-158

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی