نویسنده = داودی، پدرام
تعداد مقالات: 2
1. تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-90

محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی


2. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی