نویسنده = داوری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70

سعید راسخی؛ حسین داوری