نویسنده = علی پور، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-43

محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور