نویسنده = میرزایی، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-74

ابوذر پرهیزکاری؛ مهرنوش میرزایی؛ صفت اله رحمانی؛ محسن علینی