نویسنده = زیبایی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی