نویسنده = ورهرامی، ویدا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 725-753

محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی


2. بررسی نقش قیمت مسکن در هدف گذاری تورم با استفاده از روش برنامه ریزی پویای تصادفی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 859-885

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی