نویسنده = شهاب لواسانی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش قیمت مسکن در هدف گذاری تورم با استفاده از روش برنامه ریزی پویای تصادفی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 859-885

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی