نویسنده = محرم جودی، نازیلا
تعداد مقالات: 1
1. سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 551-580

جعفر حقیقت؛ امین حبیب زاده؛ نازیلا محرم جودی