نویسنده = لطیفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-186

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی