نویسنده = نصیری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری