نویسنده = سید حسین زاده یزدی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-85

مجتبی سید حسین زاده یزدی؛ علیرضا عرفانی؛ مهدی قائمی اصل