نویسنده = شکیبایى، دکتر علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى