نویسنده = مکیان، دکتر سیدنظام الد ین
تعداد مقالات: 1
1. بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر سیدنظام الد ین مکیان؛ محمو د نادرى بنى