نویسنده = نیلى، دکتر مسعود
تعداد مقالات: 1
1. منحنی عرضه کل برای اقتصاد باز

دوره 37، شماره 2، زمستان 1381

دکتر مسعود نیلى