نویسنده = نظرى، دکتر محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر محسن نظرى؛ معصومه بازرگانى کیا