موضوعات = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


2. بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده‌های شبه ‏تابلویی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 859-878

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ مرضیه قاسمی دهقی