نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • آزاد سازی تجاری آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • آزمون هازمن تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • آزمون های همجمعی بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • آشوب بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • آموزش اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]

ا

 • ابزار سیاست پولی ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اتو (خود) رگرسیون فضایی (مدل وقفه فضایی SAR) نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • اثرات تصادفی تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اثرات تقویم تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ) [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اثرات ثابت تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اثر اهرمی بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • اثر سرریز اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • ایران مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • ایران بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • ایران براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • ارزش افزودة نفت و گاز بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • استراتژی صادراتی بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اشتغال بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • اشتغال بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اشتغال بخش‌های اقتصادی بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • اشتغال دستمزدی بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • اصل بهینگی بلمن الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • افت فرکانس براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • اقتصاد ایران ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • اقتصاد ایران تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اقتصاد ایران عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اقتصاد بازار کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اقتصاد پایه ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • اقتصاد توسعه باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • اقتصاد نهادگرای جدید هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اقتصاد هزینة مبادله هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی ( ARDL ) براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • الگوهای آرچ ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • الگوی هشدار‌دهنده قبل از وقوع پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • انتخاب سبد سهام تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • انحصار چند جانبه مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • اهداف سیاست‌های پولی ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اوپک پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]

ب

 • بازار انحصاری الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بازار رقابتی الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بازار کار آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • بازار کارا ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • بازار کار ایران کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • بازخورد نوسانات بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بازده بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بانکداری آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • بحران نقدینگی پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • بخش خدمات اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بخش خصوصی تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • بخش دولتی تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • بخش کشاورزی پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • بخش‌های عمدة اقتصادی بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • براورد جمعیت و اشتغال ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • برق برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • برنامه‌ریزی پویا الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بیکاری متناسب با تورم شتابنده منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • بلند مدت تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • بیمة عمر تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • بهره‎وری نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • بهره‌وری – کارایی برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • بهره‎وری کل بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • بهینه یابی دو مرحله ای برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • بهینه‌سازی در قرارداد مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بودجه اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • بورس اوراق بهادار ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]

پ

 • پایداری بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • پرسکات تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • پرسکات اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • پس‎انداز اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • پسته بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]

ت

 • تابع تقاضا براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • تابع تقاضای پول بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت نهاده‌ تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • تابع تولید بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تابع دریافتی مینسر اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تابع لجستیک بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • تابع هزینه تعمیم یافته لئونتیف تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • تأمین مالی و بنگاه تولید هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تجارت الکترونیکی‌ بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تجارت بین المللی بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تجارت درون صنعت ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • تجزیه واریانس کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تحلیل فوریه تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تحلیل فوریه اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تخصیص منابع آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تراز تجاری ایران و آلمان پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تفاوت دستمزدها تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تقاضا بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تقاضای آب کشاورزی تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تقاضای انرژی برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • تقاضای مکالمه تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تک محموله مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • تکنیک‌های هم‌انباشتگی کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تلفن بین الملل تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تمرکززدایی‌مالی بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • تمرکززدایی‌مالی شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • تهران ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • توابع عکس‌العمل آنی کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تورم بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تورم پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • تورم تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تورم آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • توزیع درآمد اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • توسعه انسانی ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • توسعه صادرات‌ بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • توسعه مالی عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • تولید ناخالص داخلی آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • تولید ناخالص داخلی تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

ث

 • ثبات کلان اقتصادی بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • ثبات کلان اقتصادی شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]

ج

 • جریان های تجاری بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • جهانی شدن بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • جهانی شدن ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • جهانی شدن اقتصاد – اشتغال اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]

ح

 • حالت بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • حجم پول آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • حجم معاملات بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 273-299]
 • حقوق مالکیت – نهاد اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • حمل و نقل بار ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران [دوره 41، شماره 4، 1385]

خ

 • خوداشتغالی بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]

د

 • داده‌های پانل تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • داده‌های پانل و مدل توبیت آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • داده های پیمایشی برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • داده‎های تلفیقی نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • داده‌های ماهیانه تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ) [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • درامد افراد اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • درامدهای نفتی برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • درجة باز بودن اقتصادی تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • دستمزد نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • دستمزد برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • دستمزد رقابتی تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • دستمزد کارایی تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • دولت اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • دولت توسعه طلب- اجماع واشنگتن باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]

ذ

ر

 • رابطه تعادلی بلند مدت بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • راهبرد"بازار-محور" باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • راهبرد"دولت-محور" باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • رباخواری آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • ریسک اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • رشد پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • رشد اقتصادی شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • ریشه‌های واحد فصلی تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ) [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • رگرسیون وزنی جغرافیایی نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • روزهای هفته ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • روش GARCH بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • روش احتمالی پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • روش حداکثر درست نمایی جوهانسون-جوسیلیوس بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • روش سیگنالی پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • روش هم‌انباشتگی عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • رویکرد سولو بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]

س

 • ساخت هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • ساختارهای اداری آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • ساز و کار تصحیح خطا ( ECM ) براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • سیاست پولی منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • سبد سهام بهینه تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • سرریز و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • سری زمانی بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • سرعت هم‎گرایی نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • سرمایة انسانی اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • سرمایه‎گذاری اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • سرمایه‎گذاری پرتفلیوی خارجی تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • سرمایه مستقیم خارجی همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • سری‌های زمانی تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • سری‌های زمانی اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • سیستم‌های پویا بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • سیکل‌های تجاری تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • سیکل‌های تجاری اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]

ش

 • شاخص تمرکز نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • شاخص توسعه انسانی ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • شاخص شرایط پولی MCI ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • شاخص های نابرابری بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • شکاف بهره‌وری اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • شکل های نهادی باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • شهری تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]

ص

 • صنعت نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]

ض

 • ضریب جینی اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • ضریب جینی نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • ضریب هم‎گرایی نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]

ع

 • عدم اطمینان بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • عرضة صادرات بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • عرضه بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • عرضه آب ارسنجان تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]

ف

 • فرایند استاندارد وینر الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • فرضیه MDH بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 273-299]
 • فرضیه SIAH بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 273-299]
 • فرضیه ‌‌ترازسازی تبعیض‌آمیز هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • فرمول بندی قراردادهای نفتی مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • فضا بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • فیلتر باکستر تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • فیلتر باکستر اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • فیلتر هودریک تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • فیلتر هودریک اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات = اشتغال بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال [دوره 41، شماره 4، 1385]

ق

 • قاعده تیلور ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • قانون اوکان منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • قرارداد بیع متقابل مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • قرارداد مشارکت در تولید مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • قراردادهای بلند مدت کوتاه مدت گاز مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • قیمت نفت بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • قیمت‌ نفت بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]

ک

 • کاربری زمین ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • کارکنان مزد و حقوق بگیر بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • کارکنان مستقل بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • کارگزاران اجرائی اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • کشش‎ نهادة نیروی کار و سرمایه بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • کشش‌های قیمتی تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • کشورهای اسلامی عضو منا همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • کشورهای صادرکنندة نفت اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • کشورهای صادرکنندة نفت – الگویARDL تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • کیفیت عرضة انرژی الکتریکی براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • کینگ‏ تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • کینگ‏ اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • کوتاه مدت تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

گ

 • گارچ ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • گاز طبیعی برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • گازطبیعی مایع الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • گسترش مالی ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

ل

 • لاری پویا ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • لوجیت چندگانه ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]

م

 • مازندران ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • مالیات بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • متغیرهای حقیقی بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • محصول ناخالص استانی – تورم – مالیات اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مخارج دولت برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • مدل SURE اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل استون گری تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • مدل اقتصادسنجی ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • مدل بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • مدل پولی تعیین نرخ ارز آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • مدل توزیع ریسک مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مدل جاذبه همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مدل چانه زنی دستمزد نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل خطای فضایی نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل خود توضیح با وقفه‌‎های‌گسترده بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل خود توضیح با وقفه‌‎های‌گسترده شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل گرین ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • مدل‌های پیش‌بینی پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • مدل‌های تعادل عمومی بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مدل‌های چندسطحی اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • مزیت نسبی آشکار شده ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مشارکت زنان بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مقامات سیاسی اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مقررات زدایی مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • منابع نفت خام اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مناطق روستایی ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • منحنی J شکل پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • منحنی فیلیپس افزوده منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مؤلفه‌های اصلی عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

ن

 • نااطمینانی اقتصادی اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نااطمینانی تورم آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نااطمینانی تورمی بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • نااطمینانی رژیم آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نابرابری بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نابرابری توزیع درامد نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • نابرابری دستمزدها آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • نامتقارن بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • نرخ ارز تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نرخ برگشت سرمایه و متوسط سود سالانه ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • نرخ بهره آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نرخ بهره تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نرخ پس‌انداز خصوصی عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نرخ طبیعی منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نرخ واقعی ارز پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • نیروی انسانی و ساختمان بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نیروی کار ماهر وغیرماهر اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • نظریة موجک‌ها تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • نظریة موجک‌ها اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نظریه تنظیم باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نمای لیاپانوف بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • نهاد هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • نهادها آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نهاده شبه‌ثابت تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • نوسانات بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • نوسانات بازده GARCH بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 273-299]

ه

 • هزینة مبادله هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • هزینه‎های دولتی اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • هزینه های مبادله آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • همگرایی منطقه ای همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]