نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تجاری آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • آزمون‎های ثبات CUSUM و CUSUMSQ تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • آموزش تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • آموزش عالی تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها [دوره 43، شماره 1، 1387]

ا

 • اثرات خارجی شبکه الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • اثر فیشر آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • ایران مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • ارزش افزودة بخش صنعت اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • اقتصاد ایران رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • اقتصاد ایران رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • اقتصاد زیرزمینی بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • اقتصادسنجی فضایی تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • الگوی بهینه. الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • الگوریتم ژنتیک کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش‌بینی‌های تورم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • الگوی رشد از نوع رمزی رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • انتشار دی‎اکسیدکربن آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • انتظارات عقلایی رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]

ب

 • بار قانونی و مقرراتی بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • بار مالیاتی غیرمستقیم بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • بار مالیاتی کل بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • بار مالیاتی مستقیم بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • بتای بازار و بتای مصرف ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • بخش خصوصی بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • برآورد میانگین گروهی داده‎‎های پویای پانل تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • برنامه‎ریزی خطی و برنامه‎ریزی ریاضی درجة دو الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • بلایای طبیعی مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • بیماری هلندی رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • بیمه‎های خصوصی و دولتی بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • بهره‎وری جزئی عوامل تولید تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • بهره‎وری کلی عوامل تولید تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • بهینه‌یابی کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش‌بینی‌های تورم [دوره 43، شماره 4، 1387]

پ

 • پانل دیتا بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • پانل دیتا آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • پیش‌بینی بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • پیش‎بینی الگو‎های ساختاری و سری زمانی پیش‎بینی تقاضای آب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‎های زمانی و شبکة عصبی نوع GMDH [دوره 43، شماره 3، 1387]

ت

 • تابع تقاضای پول تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تابع هزینه بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • تابع واکنش آنی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تجارت جهانی بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تجزیة واریانس اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تحرک بین‎المللی سرمایه نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تحلیل پوششی داده‎ها بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تراز تجاری بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • ترکیب پیش‎بینی‌ها کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش‌بینی‌های تورم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • تزریق گاز هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تعرفه تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تقاضای آب شهر تهران پیش‎بینی تقاضای آب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‎های زمانی و شبکة عصبی نوع GMDH [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • تقاضای خصوصی بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • تقاضای سفر کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تقاضای عمومی بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • تقاضای واردات واسطه‎ای بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • تلاش مالیاتی در ایران برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تمرکززدایی مالی بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • تورم تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تورم اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • توسعة پایدار (SD) ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • توسعة شهری تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • تولید ناخالص داخلی مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • تئوری پرتفوی تقاضای پول تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]

ث

 • ثبات اقتصادی نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1387]

ج

 • جهانی شدن تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع [دوره 43، شماره 3، 1387]

ح

 • حداقل مربعات معمولی تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • حساب ذخیرة ارزی نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • حفاظت رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • حقوق مالکیت رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]

خ

 • خسارات مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • خنثایی پول رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]

د

 • داده‎های تابلویی تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • داده‎های تابلویی فضایی تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • درآمد دولت نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • درآمدهای نفت نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • دورة 83 1350 تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]

ذ

 • ذخایر گاز هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت [دوره 43، شماره 3، 1387]

ر

 • ریسک الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • رشد اقتصادی تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • رشد اقتصادی برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • رشد اقتصادی رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • رشد اندازة شهرها تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • رشد پیش‌بینی‌شده پول رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • رشد پیش‌بینی‌نشدة پول رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • رشد درون زا رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • رگرسیون به‎ظاهر نامرتبط برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • روش‌تحلیل محتوا ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • روش توابع تولید تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • روش رتبه‌بندی یاگر ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • روش منطق فازی برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) [دوره 43، شماره 2، 1387]

س

 • سازمان جهانی تجارت تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • سازمان کنفرانس اسلامی تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • سیاست انرژی هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • سیاست پولی رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • سیاست پولی اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایة اجتماعی برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایة انسانی تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • سرمایة انسانی برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایة انسانی بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایة سلامت بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایه‎گذاری مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سرمایه‌گذاری ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • سیستم معادلات هم‎زمان اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • سلامتی بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • سودآوری تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع [دوره 43، شماره 3، 1387]

ش

 • شاخص پلان تجاری(TM) مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • شاخص تلاطم بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • شاخص سهم ثابت بازار(CMS) مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • شبکة عصبی بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • شبکة عصبی GMDH پیش‎بینی تقاضای آب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‎های زمانی و شبکة عصبی نوع GMDH [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • شومی منابع رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) [دوره 43، شماره 3، 1387]

ص

 • صادرات صنعتی تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • صادرات گاز هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • صنایع بزرگ تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • صنعت پتروشیمی مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]

ض

 • ضریب نفوذ الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران [دوره 43، شماره 3، 1387]

ع

 • عدم تقارن اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD [دوره 43، شماره 2، 1387]

غ

 • غرب‎مازندران ارزیابی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب‌ مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در توسعة ناحیه ای [دوره 43، شماره 3، 1387]

ف

 • فرش دستباف بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • فرضیة پناهگاه آلایندگی آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • فساد مالی و اقتصادی بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد [دوره 43، شماره 4، 1387]

ق

 • قیمت نفت اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD [دوره 43، شماره 2، 1387]

ک

 • کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمة دولتی و خصوصی [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • کالیبره کردن رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • کشش‎های تجاری بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • کشش‎های موریشیما بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • کشورهای در حال توسعه برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • کشورهای صنعتی وارد‎کنندة نفت اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • کمک خارج نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • کنترل بهینه رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا [دوره 43، شماره 4، 1387]

م

 • ماتریس تحلیل سیاست بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • متغیرهای پنهان برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • متغیرهای حقیقی رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • متقاطع و خودی بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • مخارج آموزشی تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • مخازن نفت هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • مدل ‌تعادل عمومی نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای سنتی ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • مدل کوتانی اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • مدل هدف الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • مدل هندرسن تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • مزیت رقابتی مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381 [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • مزیت رقابتی بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • مزیت نسبی بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • مسالة وبر کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • مکان‎یابی کاربری زمین کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • منبع اطلاعات مختلط الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • منحنی s شکل0 الگوی انتشار تلفن ثابت و تعیین‎کننده‎های اقتصادی ضریب اثرات خارجی شبکة آن در ایران [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • منحنی زیست‎محیطی کوزنتس آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • موتاد الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • موتاد پیشرفته الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 43، شماره 1، 1387]

ن

 • نابرابری درآمدها تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • نرخ ارز اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • نرخ ارز بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351) [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • نرخ سود اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • نیروگاه برق بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • نسبت مالیاتی برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعة منتخب [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • نظریة فلداشتین نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • نوسانات اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی [دوره 43، شماره 4، 1387]

و

 • واردات صنعتی تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1387]
 • وفور منابع طبیعی رونق نفتی و چالش‎های توسعة اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) [دوره 43، شماره 3، 1387]
 • وقفة توزیعی خودرگرسیونی ARDL تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • وقفه‎های توزیعی مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران [دوره 43، شماره 2، 1387]

ه

 • هزینة خارجی بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2) [دوره 43، شماره 1، 1387]
 • هزینة مبادله کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • هزینه‎های بهداشتی دولت بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338) [دوره 43، شماره 2، 1387]
 • هوریوکا نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا [دوره 43، شماره 3، 1387]

ی

 • یک‎پارچگی تجاری نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا [دوره 43، شماره 3، 1387]