نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزاد سازی اقتصادی مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • آزادسازی تجاری مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • آلودگی هوا بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • آلودگی هوا ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]

ا

 • اثرات زیست محیطی ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ادوار تجاری واقعی برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ایران اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ایران بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ارزش در معرض خطر برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • ارزش در معرض ریسک کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • اشتغال اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • اطلاعات نامتقارن انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • اقتصادی ایران سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • اقتصاد غیر‎نفتی بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • الگوریتم ژنتیک تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • امنیت غذایی تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • انتشارکربن بررسی رابطة علّی میان انتشارکربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • انتظارات تورمی NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • انتظارات عقلایی تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • اندازه دولت مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • انواع تجارت درون صنعت مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • اوپک بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]

ب

 • بازار خدمات درمانی انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • بازده‌ی سهام بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • بازده مورد انتظار بررسی رابطه‎ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام‌مند (بتا) در چهار طبقه‌ی دارایی عمده در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • برابری ریکاردوئی اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • بهره وری بخشی بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • بهره وری کل عوامل تولیدی (TFP) بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • بهینه سازی پرتفوی تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • بهینه‎سازی فازی تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • بوت استرپ برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی [دوره 44، شماره 4، 1388]

پ

 • پیش بینی پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • پیش‎بینی الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • پیش بینی میزان تولید نفت مقایسه تکنیک‎های تحلیل داده در پیش بینی میزان تولید نفت: مورد کاربردی میدان اهواز [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • پول پیش‌بینی شده شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • پول پیش‌بینی نشده شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367) [دوره 44، شماره 3، 1388]

ت

 • تابع تقاضای نهاده بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • تحلیل دامنة استاندارد شدة تغییر یافته پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • تحلیل دامنة استاندارد شده پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • تراز تجاری بررسی آثار افزایش قیمت‎های جهانی بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • تقاضای بیمة عمر تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • تقاضای پول بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • تلفن همراه و ثابت جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعة تجربی در ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • تمرکز شهری تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • تهران بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • توابع تولیدی بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • تورم آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟ [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • تورم بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • تورم بررسی آثار افزایش قیمت‎های جهانی بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • توزیع درآمد تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • توسعة مالی سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • تولید ناخالص ملی بررسی رابطة علّی میان انتشارکربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی [دوره 44، شماره 2، 1388]

ج

 • جایگزینی جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعة تجربی در ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • جهانی شدن محاسبه‎ی روند جهانی شدن و پیش‎بینی آن در برنامه‎ی چهارم، با استفاده از مدل شبکه‎ی عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]

ح

 • حافظة بلند پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • حافظه بلند مدت برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • حداقل دستمزد آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟ [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • حقوق مالکیت سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • حکمرانی خوب نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی [دوره 44، شماره 1، 1388]

خ

 • خط فقر تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • خنثایی شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367) [دوره 44، شماره 3، 1388]

د

 • دادههای تابلویی بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • دارایی‎های مالی بررسی رابطه‎ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام‌مند (بتا) در چهار طبقه‌ی دارایی عمده در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • دارو هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • دیوان سالاری بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]

ذ

 • ذخیره سازی پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD [دوره 44، شماره 3، 1388]

ر

 • رابطة علّی آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟ [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • رابطة علیت بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • رانت جویی تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ریسک تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • ریسک پذیری تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • ریسک نظام‌مند بررسی رابطه‎ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام‌مند (بتا) در چهار طبقه‌ی دارایی عمده در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • رشد اقتصادی تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • رشد بخشی بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • رشد تولید ناخالص داخلی الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • ریطوریقای علم اقتصاد ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک‌لاسکی: آنارشیسم روش‌شناختی یا پلورالیسم روش‌شناختی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • رفتار تولید جبرانی بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • رقابت جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعة تجربی در ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • رگرسیون مقایسه تکنیک‎های تحلیل داده در پیش بینی میزان تولید نفت: مورد کاربردی میدان اهواز [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • رگرسیون لاجیستیک بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • رهیافت الگوسازی انتخاب ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • روش ARIMA پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • روش شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه تکنیک‎های تحلیل داده در پیش بینی میزان تولید نفت: مورد کاربردی میدان اهواز [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • روش‌شناسی علم اقتصاد ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک‌لاسکی: آنارشیسم روش‌شناختی یا پلورالیسم روش‌شناختی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • روش قیمت‎گذاری هدانیک بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • روش منحنی کاهش مقایسه تکنیک‎های تحلیل داده در پیش بینی میزان تولید نفت: مورد کاربردی میدان اهواز [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • روش‎های نیمه پارامتری انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • روش هم‎گرایی (ARDL) بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران [دوره 44، شماره 3، 1388]

س

 • سیاست پولی تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • سیاست‌‎های طرف تقاضا مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • سبد سهام بهینه کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • سبد غذایی تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • سرمایة اجتماعی سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]

ش

 • شاخص بهای مصرف‎کننده بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • شاخص ثروت‎مدارانه بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • شاخص قیمت بورس تهران برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • شاخص قیمت تولید کننده بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • شاخص قیمت سهام بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • شاخص قیمت مصرف کننده بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و بازده‎ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • شاخص مردم‌مدارانه بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • شاخص نااطمینانی اقتصادی بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • شاخص‎های جهانی شدن محاسبه‎ی روند جهانی شدن و پیش‎بینی آن در برنامه‎ی چهارم، با استفاده از مدل شبکه‎ی عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • شبکة بیزین تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM) [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • شبکة عصبیGMDH الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • شبکه‎ی عصبی مصنوعی و برنامه‎ی چهارم توسعه‎ی اقتصادی اجتماعی محاسبه‎ی روند جهانی شدن و پیش‎بینی آن در برنامه‎ی چهارم، با استفاده از مدل شبکه‎ی عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • شبکه های عصبی پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • شکاف ثروت-مدارانه و تورم بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • شکست ساختاری شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367) [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • شوک تکنولوژیکی برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی [دوره 44، شماره 4، 1388]

ص

 • صنایع فلزات اساسی بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]

ع

 • عدالت توزیعی هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • عدم اطمینان تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • علّیت گرنجر بررسی رابطة علّی میان انتشارکربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی [دوره 44، شماره 2، 1388]

ف

 • فراریت یا بی‎ثباتی (Volatility) بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • فرآیند قیاسی الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • فرضیة دو کسری اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • فیلیپس بلندمدت NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • فیلتر HP NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • فیلتر کالمن برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران [دوره 44، شماره 4، 1388]

ق

 • قاعدة سیاستی بهینه تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • قیمت نفت خام پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • قیمت‎های جهانی بررسی آثار افزایش قیمت‎های جهانی بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 44، شماره 4، 1388]

ک

 • کارایی هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • کارکرد هزینه‌های عمومی نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • کشش جانشینی آلن بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • کشش های قیمتی و متقاطع بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • کنترل بهینه تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 44، شماره 3، 1388]

ل

 • لاجیت شرطی ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • لاجیت متداخل ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]

م

 • محیط زیست بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • میدان نفتی مقایسه تکنیک‎های تحلیل داده در پیش بینی میزان تولید نفت: مورد کاربردی میدان اهواز [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • مدل ARFIMA پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • مدل ARIMA پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • مدل تصادفی و سرمایة انسانی تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • مدل تلفیقی اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • مدل سولو- سوان تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • مدل‎های GARCH برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • مدل‎های تعادل عمومی بررسی آثار افزایش قیمت‎های جهانی بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • مدل ‎های متعارف مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • مدل‎های ناهمسانی واریانس شرطی بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • مرز کارا کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • مشهد ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • مصرف انرژی بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • مصرف انرژی بررسی رابطة علّی میان انتشارکربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • مک‌لاسکی ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک‌لاسکی: آنارشیسم روش‌شناختی یا پلورالیسم روش‌شناختی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • منحنی فیلیپس کینزی های جدید مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • منطق فازی تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • موانع نهادی سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) [دوره 44، شماره 3، 1388]

ن

 • نااطمینانی تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM) [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • نایرو NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • نخست شهری تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • نرخ ارز بررسی آثار افزایش قیمت‎های جهانی بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • نرخ بیکاری مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • نرخ بهره تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM) [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • نرخ تورم مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران [دوره 44، شماره 2، 1388]
 • نظام نرخ ارز مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • نظریة کینزین اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • نظریه بازی‌ها بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • نفرین منابع تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز [دوره 44، شماره 4، 1388]
 • نقشة علّی تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM) [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • نقشة علّی بیزین تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM) [دوره 44، شماره 1، 1388]

و

 • وابستگی متقابل بنگاه‎ها بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت [دوره 44، شماره 3، 1388]
 • واریانس کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 44، شماره 2، 1388]

ه

 • هزینه‌های آموزشی نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • هزینه‌های بهداشتی نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی [دوره 44، شماره 1، 1388]
 • هزینه‌های دولت نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعة موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی [دوره 44، شماره 1، 1388]

ی

 • یارانه هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی [دوره 44، شماره 1، 1388]