نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‎های زیرزمینی تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 113-128]

ا

 • اثرات خارجی MAR. تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • اثرات خارجی جکوبز تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • اثرات خارجی شبکه‎‎ای برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • اثر بالاسا- ساموئلسون تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون) [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 41-60]
 • ارزیابی اقتصادی بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]
 • ارزش اقتصادی تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 113-128]
 • استان همدان رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • اضافه کار تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 171-203]
 • اطلاعات نامتقارن بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 165-184]
 • اقتصاد ایران ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 19-40]
 • اقتصاد آزمایشگاهی درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]
 • اقتصاد رفتاری درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]
 • اقتصادسنجی فضایی مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌ [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 79-96]
 • اقتصاد مبتنی بر عصب‏شناسی درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]
 • اقتصاد نهادگرای جدید جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • اقتصاد هزینه‌ی مبادله جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]
 • الگوی دایموند – میرلس برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 61-79]
 • الگوی سری زمانی غیر‌خطی بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 221-242]
 • انتخاب مساعد بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 165-184]
 • انتخاب مسکن رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • انتخاب نامساعد بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 165-184]
 • اندازه‌ی بنگاه بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 61-78]
 • انسان اقتصادی درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]

ب

 • بار مقرراتی فساد و بار مقرراتی بخش عمومی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]
 • بازار ارز ایران الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • بازار دارایی‎های مالی تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 129-151]
 • بازارهای مالی ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 19-40]
 • بازی‌های ایستا تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 51-67]
 • بخش عمومی فساد و بار مقرراتی بخش عمومی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]
 • برتری مشارکت پول در سرمایه ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 1-21]
 • بیکاری بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]
 • بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 165-184]
 • بهره‌وری تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون) [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 41-60]
 • بهره‌وری نهایی تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 113-128]

پ

 • پس‎انداز مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 205-241]
 • پسته تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 113-128]
 • پیش بینی کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • پیش‎بینی نرخ ارز مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 129-144]
 • پیش خور تعمیم یافته کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]

ت

 • تابع قیمت هدانیک مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌ [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 79-96]
 • تجارت درون صنعت اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • تجارت دو جانبه اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • تجمیع شهری تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • تجمیع محلی تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • تحقیق و توسعه اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376) [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 201-219]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 109-128]
 • تخصص اقتصادی تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • تخصص بخشی تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • تخمین زن داده‏های پانلی پویا اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 97-115]
 • ترجیحات درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]
 • تصحیح خطا. اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 109-128]
 • تعادل نش تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 23-50]
 • تعدیل غیر‌خطی بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 221-242]
 • تغییرات ناگهانی بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]
 • تقاضای پول تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 129-151]
 • تنش مالی ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 19-40]
 • تنوع اقتصادی تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 45-63]
 • تهران برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • تورم بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]
 • تورم بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 221-242]
 • توزیع اندازه‌ی بنگاه‌ها بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 61-78]
 • توزیع برق تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 21-39]
 • توزیع‌های دومدی بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]
 • توسعه‌ی مالی اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 109-128]

ح

 • حذف ربا ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 1-21]

خ

 • خدمات اطلاعات محور. تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • خدمات توزیع تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • خودرو تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 23-50]

د

 • داده- ستانده کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • داده‌های پانل و متغیرهای درون‎زای توضیحی تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 155-177]
 • داده‌های تابلویی برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 61-79]
 • داده‌های تابلویی نا‌متوازن اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • درآمد سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 179-195]
 • درآمد اضافه کار تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 171-203]
 • درآمد دایمی اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 109-128]
 • درجه‌ی باز بودن تجاری اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 97-115]
 • دولت تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 51-67]

ر

 • رشد بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 61-78]
 • رشد اقتصادی ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 1-21]
 • رشد اقتصادی تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 153-169]
 • رشد اقتصادی ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 19-40]
 • رشد اقتصادی اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 97-115]
 • رشد اقتصادی سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 179-200]
 • رشد تولید بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]
 • رشد شهری تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • رفاه فردی سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 179-195]
 • رفتار بنگاه ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 69-90]
 • روش GARCH تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 153-169]
 • روش GMM منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 91-112]
 • روش سیستمی تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 153-169]
 • روش کل به جزء ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 19-40]

س

 • ساختار تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 21-39]
 • ساختار بازار ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 69-90]
 • سازمان جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • سازمان کنفرانس اسلامی اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 97-115]
 • ساعات اضافه کار تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 171-203]
 • ساعات کاری شغل دوم پدیده‌ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل‎های انتخاب مضاعف در داده‎های پانل فردی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 85-108]
 • سرریز افقی و عمودی اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376) [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 201-219]
 • سرکوب مالی سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 179-200]
 • سرمایه‎ی اجتماعی سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 179-195]
 • سرمایه‎ی اجتماعی بین گروهی سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 179-195]
 • سرمایه‎ی اجتماعی درون گروهی سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 179-195]
 • سرمایه‌ی انسانی اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376) [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 201-219]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376) [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 201-219]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل محدودیت‌های نظام‌مندی در سیستم‌های توابع تقاضای انعطاف‌پذیر: مطالعه‌ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 145-163]
 • سیستم تلفن همراه اول برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • سیستم معادلات تقریباً ایده‌آل برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 61-79]
 • سقوط بازار سهام بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

ش

 • شاخص ادراکی فساد اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • شاخص تجارت درون صنعت حاشیه‌ای اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • شاخص ترنکویست- تایل ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 69-90]
 • شاخص راه‌اندازی کسب و کار فساد و بار مقرراتی بخش عمومی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]
 • شاخص کنترل فساد اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • شاخص هرفیندال- هیرشمن ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 1-21]
 • شبکه برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • شبکه‌ی عصبی کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • شرایط نظام‌مندی محدودیت‌های نظام‌مندی در سیستم‌های توابع تقاضای انعطاف‌پذیر: مطالعه‌ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 145-163]
 • شهر تهران مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌ [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 79-96]
 • شهرستان راور تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان) [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 113-128]

ص

 • صنایع کارخانه ای ایران. اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 61-78]

ط

 • طبقه‎ی مرفه مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 205-241]
 • طرح ملی گازسوز کردن خودروها بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]

ع

 • عدد فازی ذوزنقه‌ای رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • عدم اطمینان تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 153-169]
 • عرضه‎ی نیروی کار پدیده‌ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل‎های انتخاب مضاعف در داده‎های پانل فردی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 85-108]
 • عرضه‎ی نیروی کار زنان تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 155-177]
 • عقود اسلامی ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 1-21]
 • علوم شناختی درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 81-99]
 • عمق مالی سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 179-200]
 • عملکرد بنگاه. ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 69-90]

ف

 • فاصله‌ی فازی رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • فرامرز ناپارامتریک تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 21-39]
 • فرم‌های تابعی انعطاف‌پذیر محدودیت‌های نظام‌مندی در سیستم‌های توابع تقاضای انعطاف‌پذیر: مطالعه‌ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 145-163]
 • فساد اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • فساد فساد و بار مقرراتی بخش عمومی [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]
 • فعالیت سفته بازی تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 129-151]

ق

 • قابلیت جذب اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاه‌های داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376) [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 201-219]
 • قیمت حامل‌های انرژی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]
 • قیمت گذاری تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 23-50]

ک

 • کارایی تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 21-39]
 • کارفرما تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 51-67]
 • کارگر تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 51-67]

ل

 • لگاریتم خطی کردن الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]

م

 • مالیات بر ارزش افزوده برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 61-79]
 • مالیه‎ی اسلامی تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 129-151]
 • متغیر‌گذار بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 221-242]
 • محافظه کاری مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 205-241]
 • محصول جدید تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 23-50]
 • مداخله‌ی ارزی الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • مدل انتشار پرش مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 129-144]
 • مدل پانل بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 61-78]
 • مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]
 • مدل جاذبه‌ی تعمیم‌ یافته اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مدل جمعی تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 155-177]
 • مدل حرکت برآونی ژئومتری مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 129-144]
 • مدل کالوو منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 91-112]
 • مدل‎های DSGE بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 1-22]
 • مدل های انتخاب نمونه تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 171-203]
 • مدل‎های انتخاب نمونه‎ی مضاعف و داده‎های پانل پدیده‌ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل‎های انتخاب مضاعف در داده‎های پانل فردی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 85-108]
 • مدل‎های کینزی جدید بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 1-22]
 • مدل هندرسن تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • مشکل انتخاب نمونه تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 155-177]
 • مصرف اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 109-128]
 • مصرف تظاهری مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 205-241]
 • معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 129-144]
 • منحنی فیلیپس بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 1-22]
 • منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 91-112]

ن

 • نااطمینانی بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه‌‎ی بدنه‎ی اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق‌ بیمه در صنعت بیمه‌‎ی کشور ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 165-184]
 • ناهمسانی فضایی مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌ [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 79-96]
 • نرخ ارز الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • نرخ ارز واقعی تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 153-169]
 • نرخ بیکاری منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 91-112]
 • نرخ بهینه برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 61-79]
 • نرخ تورم منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 91-112]
 • نرخ سود حقیقی سپرده‌ها سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 179-200]
 • نرخ واقعی مؤثر ارز تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون) [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 41-60]
 • نرم افزار R الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • نسبت جنسیتی تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 155-177]
 • نظریه‌ی بازی تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 23-50]
 • نظریه‎ی بازی‌ها تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 51-67]
 • نظریه‎ی ساختار گرایان ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 47، شماره 1، 1391، صفحه 69-90]
 • نظریه‎ی کاتاستروف بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]
 • نظریه‎ی کنترل بهینه بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]
 • نهاد جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]

و

 • وابستگی فضایی مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌ [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 79-96]

ه

 • هزینه ی آلودگی بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]
 • هزینه‌ی تعدیل اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 47، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • هم‎جمعی تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون) [دوره 47، شماره 2، 1391، صفحه 41-60]

ی

 • یارانه بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده‌ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری [دوره 47، شماره 3، 1391، صفحه 185-205]