نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آ ثار رفاهی زکات تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • آزادسازی تجاری آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • آزمون ابر برون زایی اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • آزمون برونزایی اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • آزمون تسلسل تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • آزمون خود برگشت با وقفه توزیعی اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • آزمون علیت هشبانو رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • آزمون های ثبات ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • آمار تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]

ا

 • ابر خنثی بودن پول آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • اثرات زیست محیطی رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • اثر تانزی بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • اجتماعی و فرهنگی بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • ادوار تجاری تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • ایران برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • ایران آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • ارزش افزوده بخش صنعت اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • اشتغال دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • اصلاح مالیاتی حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • اعتبارات دولتی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • اقتصاد ایران بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • اقتصاد شهری دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • الگوریتم OPTCON بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • الگوی لوکاس هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • انتظارات تورمی برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • ا نحصار موثر بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • اندازه دولت اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • انرژی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • انسان شنا سی مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]

ب

 • باکس پی یرز تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • بانک هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • بخش کشا ورزی یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • برابری فرصتها استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • برنامه سوم توسعه اقتصادی بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • بیکاری برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • بهره وری آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • بهره وری نیروی کار ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • بودجه دولت اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]

پ

 • پایه مالیاتی حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • پرد اخت کنندگان زکات تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • پس انداز ملی برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]

ت

 • تابع تقاضای پول ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تابع تقاضای واردات تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها" [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • تابع تولید بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • تابع تولید مرزی تصادفی (SFA) عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تجارت آزاد مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • تجارت درون صنعت بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تحرک سرمایه تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی [دوره 39، شماره 3، 1383، صفحه 181-208]
 • تحلیل پوششی داده ها (DEA) عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تراز تجاری بهینه برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • ترکیبات ساختاری رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تسهیلات بانکی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • تعرفه ها مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • تقاضای ذخایر ارزی برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • تمرکز بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تورم هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • تورم بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • تورم برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • تورم برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تورم آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • توزیع هزینه برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • توسعه پایدار رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • تولید بالقوه برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • تولید ناخالص ملی برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]

ث

 • ثبات ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]

ج

 • جدول داده – ستانده حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • جهانی شدن بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357 [دوره 39، شماره 1، 1383]

چ

 • چندکها برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]

ح

 • حجم پول آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • حق الضرب تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]

خ

 • خط فقر بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • خنثی بودن پول آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]

د

 • دریافت کنندگان زکات تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • درآمد انتظاری ناشی از صادرات برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • درآمدی حقیقی مالیاتی بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • درآمد واقعی داخلی تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها" [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • درجه باز بودن مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • درونزایی خلق سپرده های دیداری رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • دکترین جیو نز مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • دل های رشد درون زا رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • دولت و شهرنشینی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]

ر

 • رانت جویی رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • رشد آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • رشد اقتصادی تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • رشد اقتصادی رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • رشد اقتصادی اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • رشد اقتصادی رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • رشد اقتصادی مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • رشد اقتصادی تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی [دوره 39، شماره 3، 1383، صفحه 181-208]
 • رشد جمعیت رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • رقابت پذیری داخلی و خارجی تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • روستایی بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • روش شناسی مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • روش قیلتری هودریک - پرسکات برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • روش همگرایی آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • رویکرد آزمون کرانه ها تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها" [دوره 39، شماره 3، 1383]

ز

 • زیان رفاهی هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • زکات تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]

س

 • ساختار با زار بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • ساختار تامین مالی اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • سازمان یابی فضا دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • سیاست پولی آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • سیاستهای پولی و مالی بهینه بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • سر ریز های آمو زشی ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • سرمایه داری بهره بری دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • سرمایه کذاری پرتفوی خارجی FPI تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی [دوره 39، شماره 3، 1383، صفحه 181-208]
 • سرمایه گذاری خارجی تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی [دوره 39، شماره 3، 1383، صفحه 181-208]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی [دوره 39، شماره 3، 1383، صفحه 181-208]
 • سناریوی ارتقاء سطح آموزش عالی اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]

ش

 • شاخص دسترسی به فناوری بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • شاخص مهارت های انسانی بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • شبیه سازی اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • شبیه سازی درآمد مالیاتی حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • شدت صادرات ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • شدت مصرف انرژی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • شکاف تولید ناخالص داخلی تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]

ص

 • صادرات بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • صا د رات بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357 [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • صادرات صنعتی اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]

ض

 • ضریب جینی برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • ضریب جینی بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • ضریب خودکفا ئی یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]

ط

 • طرح های مرتعداری عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]

ع

 • عدالت استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • عدالت اقتصادی آ ثار تخصیصی زکات تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • عوامل خاص کشوری بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]

ف

 • فقر استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • فلسفه اخلاق مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • فناوری اطلاعات بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]

ق

ک

 • کار آیی فنی بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357 [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • کارایی فنی عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • کارایی و بهره وری انرژی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • کالاهای کشاورزی بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • کشش قیمتی بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • کشش قیمتی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • کشش نقطه ای بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • کشش نهاده ای بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • کنترل بهینه تصادفی بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]

م

 • مازاد محلی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مازاد ملی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مالیات برارزش افزوده حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مالیات تورمی تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • مالیات غیر مستقیم حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مالیه تورمی تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • متغیرآموزش عالی اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • محدودیت های تجاری مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • محصولات استراتژیک یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مخارج عمرانی بودجه عمومی دو لت برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مدل آثار عدم کارایی غیرخنثی عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مدل ترکیبی سری زمانی برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مدل تصحیح- خطا ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مدل تعادل تجارت برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مدل دینامیک یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • مدل رشد نئوکلاسیک رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مدل نئوکلاسیک مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • مدلهای تصحیح خطا برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مدل هوانگ- لیو عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مسیر تعادلی بلند مدت برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مشاهدات ادغام شده بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • مصرف بالقوه برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مطلو بیت گر ا یی مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • معادلات همزمان اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • مقطعی و کشورهای صادرکننده موادخام برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • مکتب انتخاب عمومی رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • منحنی آرمی برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • منحنی فیلیپس برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • موقعیت زنان بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]

ن

 • نابرابری برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • ناپارامتریک برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • نیازهای اساسی استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • نرخ ارز یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • نرخ مالیات حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • نرخ موثر داخلی ارز تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • نرخ واقعی ارز برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]

و

 • وقفه مالیاتی بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]

ه

 • هزینه واحد کار ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • هم انباشتگی تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها" [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • همگرایی ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • همگرایی Q رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • همگرایی مطلق و شرطیB رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]

ی

 • یادگیری از طریق صادرات ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]