نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون نسبت راستنمایی تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • آزمون هگی آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • آموزش فن و حرفه ای بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز) [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • آموزش و بازار کار بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز) [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • آموزش و طول دوره بیکاری بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز) [دوره 40، شماره 2، 1384]

ا

 • ابزارهای سیاستی بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اثر تولیدی پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اثر ساختاری پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اثر شدت انرژی پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • ادوار سیاسی چرخه های تجاری اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • ایران براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ایران ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ایران تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • ارزش اقتصادی آب تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ارزش فزوده بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • استراتژی مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اشتغال اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • اقتصاد ایران مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اقتصاد ایران نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اقتصاد جرم تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • اقتصاد کلان دستوری جدید تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • اکو بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • القای تقاضا توسط عرضه کننده (SID) نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • الگوی کشت بهینه تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • الگوهای ساختاری اقتصادی یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • الگوهای سیاستی تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • الگوهای سه شکافه محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • انتظارات عقلایی بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • انتقال استراتژیک اطلاعات نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • انتقال بدون هزینه اطلاعات نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • انتگرال ایتو مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • انحراف ارز نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • اندازه جاری دولت مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • اندازه سبد اوراق بهادار بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • ا ندازه عمرانی دولت مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • انرژی بری بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]

ب

 • بار براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • بازار اوراق بهادار تهران ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • بازار جهانی نفت بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • بازده به مقیاس تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • بازده سهام آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • بازرس صادق و غیرصادق مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • بازی علامت دهی در فرم بسط یافته نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • بازیگران جهانی نفت بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • بی ثباتی صادراتی بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • بخش های پایه و غیر پایه بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • برابری قدرت خرید (PPP) یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • برنامه اول و دوم تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • برنامه ریزی آرمانی تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • بیکاری تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • بهره وری اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • بهره وری بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • بورس اوراق بهادار بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

پ

 • پیامد انتظاری نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • پس اندازهای دولتی محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • پیش بینی مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • پیش بینی مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • پیش بینی تورم مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • پیش بینی نرخ ارز یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • پیشگویی مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • پنج نیروی رقابتی بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • پول بیرونی آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • پول درونی آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]

ت

 • تابع تقاضا براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • تابع تقاضای تعدیل جزیی تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تابع هزینه ترانسلوگ تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تبانی و رشوه مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • تجارت برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تجارت الکترونیک بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تراز جدیت مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • تراز منابع نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • ترازنامه کالایی و غذایی بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • ترکیب ذخایر ارزی تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • تعادل یک کاسه و مختلط نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تعادل نش نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تعدیل رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تعدیل اقتصادی تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تغییرات رقابتی بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تغییرات ساختاری بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تقاضا مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تقاضای گردشگری تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • تلاطم شرطی(واریانس شرطی) آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تمرکز مالکیت ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تنوع بخشی سبد اوراق بهادار بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • تورش جمعی سازی بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تورم آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تورم تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • توزیع درآمد بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • توزیع درآمد تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • توسعه مالی سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • تولید آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • تولید بالقوه مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]

ج

 • جایگرینی وارد ات اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • جدول داده- ستاده اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • جهانی شدن بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • جهانی شدن اقتصاد جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]

ح

 • حمل و نقل براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

خ

 • خانوار برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • خدمات برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • خصوصی سازی ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • خصوصی سازی کوپنی ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • خنثایی پول آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • خودبازگشتی براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

د

 • دانشکده های اقتصاد رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • درآمد مالیاتی مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • دلار مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • دولت ها و شرکت های نفتی بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]

ر

 • رابطه تجاری بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رابطه مبادله عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • راه آهن براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رتبه بندی رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • ریزداده ها براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • ریسک غیرسیستماتیک بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رشد اقتصادی محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رشد اقتصادی بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رشد اقتصادی برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • رشد اقتصادی برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • رشد برون زا مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رشد درون زا مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • رشدکشاورزی بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • رگرسیون به ظاهر نامرتبط تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • رگسیون مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • رهیافت میانگین واریانس تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • روش بیزی مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • روش تجزیه پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • روش جمعی سازی بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • روش داگوم برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • روش های غیر خطی مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • روش همجمعی آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟ [دوره 40، شماره 1، 1384]

س

 • ساختار مالکیت ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سازو کارهای کنترلی بازار جهانی نفت بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سیاست پولی بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سیاست نرخ ارز بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سیاست های حمایت شغلی ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سیاست های دولت بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سپرده های بانکی بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • ستانده بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سد بارزو شیروان تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سری زمانی مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سری زمانی مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سرعت گردش پول بلندمدت مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سرعت همگرایی بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سرقت تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سرمایه انسانی مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سرمایه انسانی برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سرمایه انسانی برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • سرمایه بری بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سرمایه گذاری خصوصی سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • سیستم تقاضای AIDS مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • سیستم تقاضایCBS مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • سیستم های تقاضا مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • سیکل تجاری حقیقی بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • سهم مصنوعات از صادرات جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]

ش

 • شاخص اتکینسن براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص امنیت شغلی(JS) ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص تایل براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص دالتون براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص مالم کوییست ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص مقررات حمایت شغلی (EPL) ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شاخص های تمرکز مالکیت ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شبکه های عصبی مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شبکه های عصبی مصنوعی یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • شدت انرژی تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • شدت انرژی اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • شرکت های توزیع برق ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • شکاف ارزی محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • شکاف مالی محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه [دوره 40، شماره 1، 1384]

ص

 • صنعت بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • صنعتی شدن تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]

ض

 • ضرایب LQ(نسبت مکانی) بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • ضریب تغییرات براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • ضریب جینی براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]

ع

 • عدالت نظام مالیاتی بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • عدم تقارن اطلاعات نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • عرضه پول(M1) آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • عقلایی بودن بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • عوامل اقتصادی تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]

ف

 • فقر تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • فناوری اطلاعات برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]

ق

 • قانون کار ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • قتل تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • قیمت تعادلی مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • قیمت های انرژی اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • قواعد سیاستی تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]

ک

 • کارایی ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کارایی انرژی تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • کارایی دولت سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کارایی فنی ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کارایی مقیاس ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کاربری بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • کسری بودجه عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کسری حساب جاری عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کشش جانشینی تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • کشورهای در حال توسعه برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کشورهای سوسیالیستی سابق ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • کشورهای صادرکننده مواد خام تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • کشورهای صادرکننده نفت بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • کلاسیک ها بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • کنترل (بازرسی) مالیاتی مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی [دوره 40، شماره 2، 1384]

گ

 • گاز شهری مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • گردش اطلاعات سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • گسترش صاد رات اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا [دوره 40، شماره 1، 1384]

م

 • مارژینالیست ها بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مالیات بر ارزش افزوده بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • مبادله های سیاستی تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • متغیرهای پنهان برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مجلات علمی پژوهشی رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مجلات علمی ترویجی رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مخارج مصرفی مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • مداخله مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مدل P مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338) [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل اقتصاد پایه بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل اقتصاد سنجی کلان بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل ترکیب سری زمانی – مقطعی تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل تصحیح خطا بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • مدل تغییر مکان – سهم بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل خطی پویا مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مدل سازی مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مدل سازی مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مدل های ARCH و GARCH آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مدل هایARIMA مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مدل های جهانی شدن بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مدل های خطی و غیرخطی یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مسافر براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مسیر تجارت الکترونیک بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مصرف نهایی انرژی تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • مصرف نهایی انرژی پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • مقالات رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • مکاتب تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • منطق فازی مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • مواد اولیه بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان [دوره 40، شماره 3، 1384]

ن

 • نابرابری بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نابرابری براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نابرابری درآمدی تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نرخ ارز حقیقی نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • نرخ ارز واقعی عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نرخ بیکاری جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نرخ تعدیل پویا تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نسبت FDI بهGDP جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نسبت تجارت (صادرات) بهGDP جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • نظریه دوگانگی تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • نهاده آب تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نوآوری سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • نئوکلاسیک ها بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟ [دوره 40، شماره 3، 1384]

و

 • وقفه های توزیعی براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران [دوره 40، شماره 2، 1384]

ه

 • هزینه های اخراج ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • هم انباشتگی بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • هم انباشتگی نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران [دوره 40، شماره 4، 1384]
 • همبستگی جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال [دوره 40، شماره 1، 1384]
 • همجعی بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا [دوره 40، شماره 3، 1384]
 • همگرایی A بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • همگرایی منطقه ای بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری [دوره 40، شماره 2، 1384]
 • هموتتیک تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران [دوره 40، شماره 3، 1384]

ی

 • یارانه انرژی اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران [دوره 40، شماره 1، 1384]