نویسنده = دکتر ابوالقاسم مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 181-208

دکتر ابوالقاسم مهدوی