نویسنده = قهرمان عبدلی
تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-23

10.22059/jte.2018.64841

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی