نویسنده = ������������ ����������������
علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-33

10.22059/jte.2017.59571

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری