کلیدواژه‌ها = سیاست مالی
اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 555-587

10.22059/jte.2022.330687.1008544

علیرضا عرفانی؛ مجید اسحاقی گرجی؛ صمد آهنگر زنوزی


پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 321-345

10.22059/jte.2020.77896

محمد رسولی؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ هما اصفهانیان


سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 551-580

10.22059/jte.2017.63304

جعفر حقیقت؛ امین حبیب زاده؛ نازیلا محرم جودی


بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 89-110

فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی